Η Diadrasis είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία βασισμένη στην προώθηση της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομίας, μέσω της συνάντησης και της συνεργασίας επιστημόνων διαφορετικών εθνικοτήτων και ειδικοτήτων.

Η επωνυμία Diadrasis αντιπροσωπεύει την κύρια φιλοσοφία της εταιρείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διεπιστημονική έρευνα στη συντήρηση της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Σκοπός της αστικής εταιρείας είναι η μελέτη και η ανάπτυξη της συντήρησης, της διατήρησης, της αποκατάστασης, της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομίας μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων.

Ως διαδραστικές δραστηριότητες ορίζονται:

  • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια-εργαστήρια για επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων.
  • Οι εκδηλώσεις για την ενημέρωση του κοινού.
  • Η αποκατάσταση και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συμμετοχή επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων.
  • Η εκπόνηση μελετών για συντήρηση, αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συμμετοχή μελετητών διαφορετικών ειδικοτήτων.
  • H εκδοτική δραστηριότητα σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Οι συμμετοχές σε συνέδρια και εκπαιδευτικά ταξίδια καθώς και η εξολοκλήρου διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων.

 

Νέα της Diadrasis στο

* * Το καταστατικό της Diadrasis έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών αρ.πρωτ: 19755/2009